Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre zdieľané bicykle ponúkané spoločnosťou ARRIVA Slovakia a.s. Ustanovenia §1 – §8 týchto všeobecných obchodných podmienok určujú práva a povinnosti pri používaní zdieľaných bicyklov. Ustanovenia §9 – §19 stanovujú obchodné vzťahy medzi spoločnosťou ARRIVA Slovakia a.s. ako prevádzkovateľom systému prenájmu a jej zákazníkmi.

§1 Právomoc všeobecných obchodných podmienok

 1. Spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. (poskytovateľ) prenajíma bicykle zákazníkom (zákazník), ak sú produkty a služby k dispozícii.
 2. Všeobecné obchodné podmienky sa týkajú a zahrňujú používanie obchodných značiek arriva bike.
 3. Prenájom a vrátenie bicykla je možné uskutočniť online, prostredníctvom aplikácie v smartfóne.
 4. Využitím služby zdieľaných bicyklov zákazník vyjadruje súhlas s aktuálne platným znením všeobecných obchodných podmienok pre systémy zdieľania bicyklov prevádzkované spoločnosťou ARRIVA Slovakia a.s.

§2 Registrácia a potvrdenie

 1. Registráciu a prihlásenie je možné zrealizovať prostredníctvom  aplikácie v smartfóne alebo online na www.arriva.bike Registrovaným zákazníkom sa môže stať iba osoba staršia ako 16 rokov (dovŕšený vek v čase registrácie).
 2. Po prijatí všetkých potrebných osobných údajov poskytovateľ prehodnotí údaje a následne odsúhlasí obchodný vzťah so žiadateľom. Súčasťou tohto procesu je aj oprávnenie poskytovateľa použiť služby platobného partnera, spoločnosti Adyen, s cieľom kontroly bonity žiadateľa. Zákazník registráciou potrebných údajov potvrdzuje pravdivosť uvedených údajov.
 3. Po registrácii obdrží žiadateľ osobné identifikačné číslo (PIN), ktorým sa bude prihlasovať do aplikácie v smartfóne alebo do svojho zákazníckeho účtu online.
 4. Po spracovaní registrácie bude vydané aktivačné oznámenie. Toto oznámenie môže mať písomnú alebo e-mailovú podobu, ako aj podobu správy SMS.
 5. Po úspešnej registrácii si zákazník môže prenajať bicykle od spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s. ako aj bicykle iných značiek spoločnosti nextbike po celom svete. Prehľad jednotlivých miest je uvedený na webovej stránke nextbike.de. Ak si zákazník chce prenajať bicykle iných značiek, ako arriva bike, bude informovaný o miestnych osobitných sadzbách a všeobecných obchodných podmienkach u prevádzkovateľa systému.
 6. Ak sa za prenájom platia poplatky, je potrebné pred prenájmom uviesť potrebné údaje platnej platobnej karty. Poskytovateľ si za účelom overenia zaúčtuje poplatok vo výške 3,00 €. Tento jednorazový poplatok vo výške 3,00 € bude pripísaný na účet arriva bike. Následne sa zúčtuje pri najbližšom využití systému na zaplatenie prenájmu bicykla. V závislosti od využitia služby je poskytovateľ oprávnený účtovať si pravidelné poplatky za prenájom, v súlade s aktuálnym cenníkom, ktorý je k dispozícii online na webovej stránke www.arriva.bike.
 7. Zákazník je povinný bezodkladne informovať spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. o akýchkoľvek zmenách osobných údajov, ktoré môžu nastať počas trvania obchodného vzťahu a majú vplyv na poskytovanie služby zdieľaných bicyklov. Toto zahŕňa osobné údaje a platobné informácie (napr. číslo bankového účtu, informácie o platobnej karte).
 8. Spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. môže posielať zákazníkovi informácie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie prenájmu (napr. číslo bicykla, atď.), ako aj dodatočné informácie od sponzorov. Toto sa môže udiať prostredníctvom aplikácie v smartfóne alebo SMS správy.

§3 Podmienky používania

 1. Prenajímané bicykle nemôžu byť používané:
  1. osobami mladšími ako 16 rokov (ak nie sú v sprievode dospelej osoby),
  2. na prevážanie iných ďalších osôb,
  3. na jazdy mimo Slovenska bez písomného súhlasu spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s.,
  4. na prenájom tretím stranám,
  5. osobami pod vplyvom alkoholu alebo drog (povolená hranica alkoholu v krvi: v súlade s platnou právnou úpravou, a to najmä v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení),
  6. ak je bicykel používaný počas silného vetra alebo v búrke, vplyv poveternostných podmienok na bicykel bude výraznejší ako v prípade jazdy na bežnom bicykli z dôvodu namontovaných reklamných panelov. Jazda na bicykli je v takýchto podmienkach na vlastné riziko.
 2. Zákazník je povinný dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky.
 3. Jazda bez držania riadidiel („bez rúk“) nie je dovolená.
 4. Je zakázané nesprávne používať košík na bicykli alebo ho preťažovať (max. nosnosť je 5 kg). Zákazník je povinný zabezpečiť, aby všetky prepravované predmety boli počas trvania prenájmu adekvátne upevnené a zabezpečené.
 5. Neoprávnené úpravy alebo výmeny na prenajatom bicykli nie sú povolené.
 6. Ak sa zistí neoprávnené alebo nesprávne použitie prenajatého bicykla, spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. je oprávnená ukončiť obchodný vzťah a neumožniť zákazníkovi ďalší prenájom a využívanie služby zdieľaných bicyklov.
 7. Po obdržaní potvrdenia o vrátení bicykla zákazník nemôže daný bicykel používať. Ak chce zákazník opäť používať prenajímaný bicykel, je potrebné proces prenájmu opakovať.
 8. Ak zákazník umožní použitie bicykla tretej strane, musí garantovať, že tretia strana bude dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky. Zákazník je v rovnakom rozsahu zodpovedný za konanie tretej strany, ktorej umožnil použiť bicykel, ako za vlastné konanie. Ak sa bicykel požičiava tretej osobe, daná osoba musí byť staršia ako 16 rokov.

§4 Obmedzenie nájmu

 1. Pokiaľ/Ak nie je stanovené inak, každý zákazník si môže naraz prenajať na jeden zákaznícky účet maximálne štyri kusy bicyklov.Osobitné dohody na základe dostupnosti nájomných bicyklov sú možné po písomnom súhlase spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s..

§5 Trvanie nájmu

 1. Spoplatnené trvanie prenájmu bicykla začína odomknutím bicykla.
 2. Zákazník je povinný informovať poskytovateľa o konci trvania nájmu podľa §8. Po poskytnutí tejto informácie sa spoplatnený prenájom bicykla ako aj fakturované spoplatnené trvanie prenájmu ukončia. Pracovisko zákazníckej podpory musí byť bezodkladne informované o prípadných problémoch prostredníctvom čísla zákazníckej podpory (+421 915 244 244), resp. v prípade nedostupnosti zákazníckej podpory, na e-mail bike@arriva.sk. Oznámenie v neskoršom čase bude mať za následok, že akékoľvek súvisiace žiadosti o nápravu budú považované za neplatné.

§6 Stav nájomných bicyklov

 1. Zákazník je povinný sa pred nájmom oboznámiť so stavom a správnym používaním nájomného bicykla.
 2. Ďalej je zákazník povinný skontrolovať pred jazdou, či je bicykel pripravený na jazdu a či je bezpečné na ňom jazdiť. Je potrebné skontrolovať upevnenie skrutiek a bezpečnostných súčastí, stav rámu, riadidiel, sedla, tlak v kolesách, ako aj správne fungovanie svetiel a bŕzd. Ak zákazník pred alebo kedykoľvek počas trvania nájmu spozoruje technickú poruchu alebo nedostatky, je povinný informovať pracovisko zákazníckej podpory poskytovateľa, ukončiť nájom a prestať bicykel okamžite používať. Ak je na bicykli technická porucha alebo závada po ukončení nájmu, ale skôr, ako zákazník bicykel použil, poskytovateľ prenájom zruší.
 3. Poruchy, ako napríklad poškodenie kolesa, ráfika alebo chyby pri radení musia byť taktiež okamžite ohlásené na číslo zákazníckej podpory. Ak je bicykel bez zámku, zákazník je povinný bezodkladne kontaktovať pracovisko zákazníckej podpory (+421 915 244 244), resp. v prípade nedostupnosti zákazníckej podpory, na e-mail bike@arriva.sk alebo prostredníctvom užívateľskej aplikácie.

§7 Parkovanie nájomných bicyklov

 1. Bicykel je potrebné parkovať na viditeľnom mieste. Zákazník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky aj pri parkovaní. Okrem toho je povinný zabezpečiť, aby bicykel neohrozoval bezpečnosť na ceste, neprekážal iným vozidlám alebo doprave a nepoškodzoval tretie strany ani ich majetok. Stojan sa musí používať pri každom parkovaní bicykla a pri parkovaní na stanici musí byť umiestnený do stojanu, ak je k dispozícii.
 2. Nájomný bicykel je zakázané parkovať najmä:
  1. o semafor,
  2. o parkovacie automaty alebo parkovacie hodiny,
  3. o značky,
  4. na chodníkoch, ktoré sú následne zúžené na šírku užšiu ako 1,5 metra.
  5. pred, v alebo v blízkosti únikových východov alebo priestorov vyhradených pre hasičskú záchrannú službu,
  6. pred reklamnými tabuľami, ak ich bicykel zakrýva,
  7. o ploty súkromných alebo verejných budov.
 3. Ak sa nájomný bicykel nepoužíva, musí byť uzamknutý, aj keď ho zákazník necháva bez dozoru iba na krátku chvíľu.
 4. Nesplnenie tejto požiadavky bude mať za následok zaúčtovanie servisného poplatku podľa aktuálneho cenníka, ktorý je k dispozícii na webovej stránke arriva.bike. Okrem toho je nájomca zodpovedný za platbu akejkoľvek oficiálnej pokuty a/alebo škôd, ktoré boli spôsobené tretej strane ako následok nedodržania týchto pravidiel alebo právnych predpisov.
 5. Nie je dovolené kedykoľvek nechávať alebo parkovať bicykle v budovách alebo vo vozidlách.

§8 Vrátenie nájomného bicykla

 1. Vrátenie nájomného bicykla mimo určeného miesta používania väčšinou nie je dovolené. Vo všeobecnosti sa toto miesto definuje ako miesto, v ktorom bol bicykel prenajatý.
 2. Bicykel musí byť vrátený tak, aby bol jasne viditeľný na jednom z miest, ktoré sú uvedené online (alebo v aplikácii). Bicykel musí byť uzamknutý pomocou poskytnutého zámku.
 3. Zákazník musí byť schopný poskytnúť informáciu o mieste odovzdania bicykla spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s. na požiadanie do 48 hodín po ukončení prenájmu.
 4. Ak zákazník nevráti bicykel na určenom mieste, popísanom v článkoch 1 až 2, zadá nesprávne informácie alebo zabudne vrátiť bicykel, spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. bude zákazníkovi účtovať servisný poplatok podľa aktuálneho cenníka uverejneného na webovej stránke arriva.bike

§9 Záväzky spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s. a záväzky zákazníka

 1. Zákazník využíva služby spoločnosti ARRIVA Slovakia a s. na vlastné riziko. Zákazník preberá plnú zodpovednosť za škody ním spôsobené. Zákazník je zodpovedný za nároky na odškodnenie, spôsobené konaním alebo udalosťami počas prenájmu alebo prenájmom. Nároky poisťovne spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s. voči zákazníkovi nie sú tým dotknuté.
 2. Ak zákazník spôsobí škodu alebo dôjde k odcudzeniu bicykla, zákazník je zodpovedný za úhradu nákladov na materiál a prácu alebo získanie odcudzeného bicykla. Ak zákazník spôsobil škodu, prípadne ak bol bicykel odcudzený, predstavuje suma nárokov na odškodnenie skutočnú výšku nákladov a skutočnú hodnotu spôsobenej škody, maximálne do výšky nepresahujúcej celkovú sumu bicykla. Maximálna výška sumy sa vzťahuje na prípad, kedy bol bicykel odcudzený alebo došlo k poškodeniu, ktoré nie je možné opraviť.
 3. Zákazník je zodpovedný za všetky náklady a škody, ktoré vzniknú spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s. z dôvodu nedodržania dohodnutých povinností vrátane oznamovacích povinností, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich článkoch.
 4. Spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. nesie zodpovednosť v prípade spôsobenia zámerných škôd a hrubej nedbanlivosti voči svojim zákazníkom. V prípade všetkých ostatných zavinených porušení zmluvných povinností (kľúčové záväzky) je spoločnosť zodpovedná iba za typické (predvídateľné) škody. Spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. nie je zodpovedná za škody na predmetoch prepravovaných bicyklom. Za ostatné škody spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. nie je zodpovedná.
 5. Spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. nenesie zodpovednosť v prípadoch nesprávneho alebo neoprávneného používania bicykla podľa §3.
 6. Ak je bicykel odcudzený počas prenájmu, zákazník musí odcudzenie okamžite nahlásiť spoločnosti ARRIVA, prostredníctvom Zákazníckej podpory (+421 915 244 244), resp. v prípade nedostupnosti zákazníckej podpory, na e-mail bike@arriva.sk
 7. Zákazník nesie zodpovednosť za škody, až kým vrátený bicykel nie je skontrolovaný spoločnosťou ARRIVA Slovakia a.s. (max. 48 hodín) alebo si bicykel neprenajal iný zákazník. V prípade škody bude zákazník okamžite informovaný. Dôkazné bremeno je na spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s..

§10 Povinnosti zákazníka v prípade nehody

 1. V prípade nehody musí byť spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s.  bezodkladne informovaná. V prípade nehody, ktorá zahrňuje majetok tretej strany alebo iných osôb je zákazník taktiež povinný bezodkladne oznámiť udalosť polícii. Na základe nesplnenia tejto povinnosti zákazníkom, bude zákazník niesť zodpovednosť za škody spôsobené spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s.

§11 Dôvernosť informácií o používateľoch

 1. Zákazník je zodpovedný za predchádzanie neoprávnenému použitiu svojich registračných údajov zákazníka tretími stranami. Toto sa týka najmä hesla/kódu PIN.
 2. Spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. výslovne uvádza, že zamestnanci spoločnosti ARRIVA nie sú oprávnení a ani nikdy nebudú požadovať heslo zákazníka.
 3. Zákazník môže kedykoľvek a ľubovoľne meniť svoje osobné údaje.
 4. Ak má zákazník dôvod sa domnievať, že jeho osobné údaje boli ohrozené alebo zneužité, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spoločnosť ARRIVA.
 5. Zákazník môže deaktivovať zákaznícky účet online na webovej lokalite www.arriva.bike. .

§12 Zneužitie a vylúčenie

 1. Spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. je oprávnená v prípadoch, kedy na to existuje dostatočný dôvod a v prípadoch zneužitia, zrušiť zákaznícke práva a vylúčiť zákazníka z používania služieb a bicyklov spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s..
 2. Obmedzenie zodpovednosti uvedené v  §9 odseku 2 nie je platné, ak zákazník zámerne dovolí zneužitie zákazníckych údajov alebo sú tieto údaje zneužité z dôvodu hrubej nedbanlivosti.

§13 Poplatky, ceny a vyúčtovanie

 1. Určovanie všetkých poplatkov a služieb spoločnosti ARRIVA sa účtuje na základe cien platných na začiatku každého prenájmu bicykla. Poplatky za prenájom sú uvedené v aktuálnom cenníku (k dispozícii na webovej lokalite www.arriva.bike).
 2. Špeciálne sadzby alebo darčekové poukážky sú platné iba na jeden bicykel počas jedného prenájmu. Taktiež sú platné iba pre osobu, ktorej boli vydané a vzťahujú sa na aktuálny cenník.
 3. Zrušenie dohôd o špeciálnych sadzbách nemá automaticky za následok deaktiváciu zákazníckeho účtu v spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s.. Ak chce zákazník deaktivovať účet, môže tak urobiť online na webovej stránke  www.arriva.bike
 4. Mesačné predplatné je platné po dobu 30 dní od dátumu zakúpenia. Po uplynutí tejto doby sa zákazníkovi automaticky predĺži predplatné na ďalších 30 dní a bude mu zaúčtovaný poplatok za mesačné predplatné, podľa platného cenníka. Mesačné predplatné sa vzťahuje na jeden prenajatý bicykel (v cene predplatného je prvých 15 minút, každých ďalších 15 minút je spoplatnených platnou tarifou). Tzn., že ak si zákazník prenajme v tom istom čase 4 bicykle, mesačné predplatné sa vzťahuje iba na jeden z prenajatých bicyklov. Z toho vyplýva, že ďalšie 3 prenajaté bicykle sú spoplatnené platnou tarifou. Deaktivácia mesačného predplatného je možná najneskôr v posledný pracovný deň platnosti zakúpeného mesačného predplatného a to prostredníctvom zaslania žiadosti na emailovú adresu bike@arriva.sk.
 5. Ročné predplatné je platné po dobu 365 dní od dátumu zakúpenia. Po uplynutí tejto doby sa zákazníkovi automaticky predĺži predplatné na ďalší rok a bude mu zaúčtovaný poplatok za ročné predplatné, podľa platného cenníka. Ročné predplatné sa vzťahuje na jeden prenajatý bicykel (v cene predplatného je prvých 15 minút pre klasické predplatné a prvých 60 minút pre ročné predplatné RELAX, každých ďalších 15 minút je spoplatnených platnou tarifou). Tzn., že ak si zákazník prenajme v tom istom čase 4 bicykle, ročné predplatné sa vzťahuje iba na jeden z prenajatých bicyklov. Z toho vyplýva, že ďalšie 3 prenajaté bicykle sú spoplatnené platnou tarifou. Deaktivácia ročného predplatného je možná najneskôr v posledný pracovný deň platnosti zakúpeného ročného predplatného a to prostredníctvom zaslania žiadosti na emailovú adresu bike@arriva.sk.

§14 Platba a omeškaná platba

 1. Zákazník je povinný zaplatiť účtovanú sumu prostredníctvom platobnej karty. Zákazník môže kedykoľvek zmeniť zvolený spôsob platby.
 2. Poplatky za upomienky a dodatočné administratívne kroky, či vzniknuté náklady budú taktiež účtované zákazníkovi v reálnej hodnote.
 3. V prípade omeškania platby je spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. oprávnená požadovať celú sumu a prestať poskytovať zákazníkovi služby, pokiaľ zákazník nesplní svoje záväzky.

§15 Účtovanie, zoznamy prenájmov, kontrola

 1. Poskytovateľ fakturuje zákazníkom sadzby podľa aktuálneho cenníka a sadzieb, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite arriva.bike. Ukončené prenájmy (vrátane nákladov a časových údajov) môžu zákazníci zobraziť vo svojich účtoch na webovej lokalite www.arriva.bike a prostredníctvom aplikácie. Uvedené ukončené prenájmy neobsahujú položky, ktoré sú výnimočné a automatický systém ich preto nemôže uviesť (ako napríklad poplatky z dôvodu neplnenia zmluvy alebo servisné poplatky). Poskytovateľ poskytne daňový doklad z prenájmu bicykla prostredníctvom e-mailu, na základe písomnej žiadosti zo strany klienta (e-mail na bike@arriva.sk).
 2. Sťahovanie prostriedkov z účtu zákazníka prebieha automaticky. Spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. si vyhradzuje právo žiadať platbu od zákazníkov telefonicky alebo písomne.
 3. Námietky voči výške zrealizovaných platieb musia byť doručené spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s. písomne do 14 dní. Práva zákazníka po vypršaní obdobia, v ktorom je možné podať námietku, ani v prípade oprávnených námietok nie sú dotknuté. Všetky vrátené platby budú zaslané na zákaznícky účet a použité na zaplatenie nasledujúcich platieb, ak zákazník nerozhodne inak. Takéto rozhodnutie musí mať písomnú formu.

§16 Ukončenie a odstránenie informácií o zákazníkovi

 1. Obe zmluvné strany môžu kedykoľvek riadne ukončiť zmluvný vzťah. Právo na mimoriadne ukončenie týmto ustanovením nie je dotknuté. Zákazník môže deaktivovať zákaznícky účet online na webovej stránke www.arriva.bike.

§17 Ochrana súkromia

 1. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení stanovuje spoločnostiam ARRIVA spracovanie osobných údajov nasledovne:
  1. spracúvať osobné údaje len na určené účely;
  2. spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;
  3. udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;
  4. spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so Zákonom;
  5. spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so Zákonom, ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.
 2. Spoločnosti ARRIVA na Slovensku sa zaväzujú v súlade s vyššie uvedeným tiež spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia.
 3. Spoločnosti ARRIVA spracúvajú osobné údaje na čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov zabezpečujú likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
 4. Spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. je oprávnená poskytnúť informácie o zákazníkoch orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu v nevyhnutnej miere, najmä adresu zákazníka, ak sa proti zákazníkovi vedie trestné alebo občianskoprávne konanie.
 5. Ak zákazník platí platobnou kartou, údaje o platobnej karte zákazníka budú poskytnuté partnerskej spoločnosti Adyen na overenie a zaúčtovanie poplatkov za prenájom. Údaje o platobnej karte po registrácii prestávajú byť pre zamestnancov spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s. dostupné.
 6. Ďalšie informácie o použití, správe a spracovaní osobných údajov je možné zobraziť v časti Ochrana údajov (k dispozícii online na webovej stránke  www.arriva.bike).

§18 Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa primerane  vzťahujú príslušné ustanovenia:
  1. Zákona č. 40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v platnom znení,
  2. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
  3. Zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

ČÍSLO ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY: +421 915 244 244

PO – NE: 8.00 – 20.00 HOD

E-MAIL: BIKE@ARRIVA.SK
WEB STRÁNKA: ARRIVA.BIKE